How to become a Pilot in Vietnam Làm thế nào để trở thành một phi công ở Việt Nam

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • PPL
 • CPL
 • Simulator training
 • Airline program
 • No of students: 151 to 300

About How to become a Pilot in Vietnam Làm thế nào để trở thành một phi công ở Việt Nam

Aviationfly.com has made a guide for you to show you how to become a Pilot in Vietnam - Aviationfly.com đã tạo ra hướng dẫn cho bạn về làm thế nào để trở thành một phi công tại Việt Nam

Courses

Private Pilot License, Commercial Pilot License, Instrument Rating, Multi Engine, Type Rating

International Students

Yes

Airline Partnership

Vietjet and Vietnam Airlines/Vietjet và Vietnam Airlines

Accreditations

Civil Aviation Authority of Vietnam/Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Entry Requirements

Minimum 17 years old, High School - Yêu cầu đầu vào Tối thiểu 17 tuổi, Trung học - Tối thiểu 17 tuổi, trung học

You can find all the information below in English and in Vietnamese!
Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin bên dưới bằng tiếng Anh và tiếng Việt!

One of the main questions Aviationfly.com receives is How to become a Pilot in Vietnam - Làm thế nào để trở thành một phi công ở Việt Nam - Vietnam, a country with 96 million people, currently has 3 big Airlines and a number of smaller Airlines. Vietjet, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific and Bamboo Airways have all ordered a large number of airplanes which will need more pilots to fly them. Vietjet has hundreds of aircraft on order both from Airbus and Boeing and will need thousands of new pilots over the next few years. The Airlines in Vietnam will have a preference for Vietnamese Nationals (but also be accepting International applications) and because of this it is the perfect time to start your pilot training. Aviationfly.com wants to provide you with more information on how to become a Pilot in Vietnam and has created the Guide below! If you want to become a Pilot then right time to start your pilot training is now!

Một trong những câu hỏi chính mà Aviationfly.com nhận được là làm thế nào để trở thành một phi công tại Việt Nam - Việt Nam, một quốc gia với 96 triệu người, hiện có 3 hãng hàng không lớn và một số hãng hàng không nhỏ hơn. Các hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Bamboo Airways đã đặt hàng một số lượng lớn các máy bay thế nên sẽ cần nhiều phi công hơn để bay. Vietjet có hàng trăm máy bay được đặt hàng từ Airbus và Boeing và sẽ cần hàng ngàn phi công mới trong vài năm tới. Các hãng hàng không tại Việt Nam sẽ có ưu tiên cho công dân Việt Nam (nhưng cũng chấp nhận đơn quốc tế). Thế nên, đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu đào tạo phi công của bạn. Aviationfly.com muốn cung cấp cho bạn thêm thông tin về cách trở thành phi công tại Việt Nam và đã tạo ra các bước hướng dẫn như bên dưới! Nếu bạn muốn trở thành một phi công thì đây là đúng lúc để bắt đầu hành trình tập huấn của bạn!

You can find over 250+ Schools on our website if you click here!

Bạn có thể tìm thấy hơn 250 trường học trên trang web của chúng tôi nếu bạn nhấp vào đây!

How to become a Pilot in Vietnam - Làm thế nào để trở thành một phi công tại Việt Nam

Step 1. Research - Bước 1. Nghiên cứu

The first step on how to become a pilot in Vietnam is to research the different options you have to become a Pilot. Start of by researching online, Aviationfly.com, Google, Youtube, Civil Aviation Authority of Vietnam, Facebook Pilot Groups and others. There are only a few options of how to become a pilot in Vietnam - you have to do your flight training with a pilot school abroad (preferably a Civil Aviation Authority of Vietnam - CAAV approved school). You can also click the yellow CONTACT NOW button to send Aviationfly.com a message to get answers to your questions. Aviationfly.com has a database of over 200+ Pilot Schools and knows the best deals so if you are interested in becoming a Pilot click the yellow CONTACT NOW button and Aviationfly.com will send you more information.

Bước đầu tiên để trở thành một phi công ở Việt Nam là nghiên cứu các lựa chọn khác nhau mà bạn có. Bắt đầu bằng cách nghiên cứu trực tuyến, Aviationfly.com, Google, Youtube, Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam, nhóm phi công Facebook và những nguồn khác. Chỉ có một vài lựa chọn để trở thành phi công ở Việt Nam - bạn phải thực hiện chuyến bay của mình với một trường đào tạo phi công ở nước ngoài (tốt nhất là Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam - đã được trường CAAV phê duyệt). Bạn cũng có thể nhấp vào nút CONTACT NOW màu vàng để gửi cho Aviationfly.com một tin nhắn để giải đáp thắc mắc cho bạn. Aviationfly.com có ​​một cơ sở dữ liệu của hơn 200 trường thí điểm và biết các gói khoa học tốt nhất. Vì vậy nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một phi công thì hãy nhấp vào nút CONTACT NOW màu vàng và Aviationfly.com sẽ gửi cho bạn thêm thông tin.

Step 2. Minimum requirement - Bước 2. Yêu cầu tối thiểu

The second step on how to become a pilot in Vietnam is to meet the minimum requirement set by the Civil Aviation Authority of Vietnam. In order for you to obtain an CAAV Commercial Pilot License you will need to have passed High School, be over the age of 17 and passed the Class 1 Medical.

Bước thứ hai về cách trở thành phi công ở Việt Nam là đáp ứng yêu cầu tối thiểu do Cục Hàng không Việt Nam quy định. Để bạn có được Giấy phép lái máy bay dân dụng CAAV, bạn sẽ cần phải tốt nghiệp trung học, lớn hơn 17 tuổi và đậu khoá học Class 1 Medical.

Step 3. Selecting a Flight School - Bước 3. Chọn một trường bay

The next step on how to become a Pilot in Vietnam is selecting a Flight School - Aviationfly.com has a great page which can give you all the details on how to select a Flight School right for you which you can find here.

Bước tiếp theo về cách trở thành một phi công ở Việt Nam là chọn một trường dạy bay - Aviationfly.com có ​​một trang tuyệt vời mà có thể cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết về cách chọn một trường hàng không phù hợp với bạn mà bạn có thể tìm thấy ở đây.

It is important to know that becoming a pilot does require a certain budget - the minimum is around approx. US$60,000 - 80,000 and higher depending on the country you do your training in, the school you pick and a number of other factors. Aviationfly.com through its database knows of the best deals and packages so if you are interested click the yellow CONTACT NOW button and Aviationfly.com will send you the information.

Điều quan trọng cần biết là việc trở thành phi công đòi hỏi một ngân sách nhất định - mức tối thiểu là khoảng xấp xỉ. US $ 60,000 - 80,000 và cao hơn tùy thuộc vào quốc gia bạn thực hiện đào tạo, trường bạn chọn và một số yếu tố khác. Aviationfly.com thông qua cơ sở dữ liệu của mình, biết các giao dịch và gói tốt nhất. Vì vậy nếu bạn quan tâm, hãy nhấp vào nút CONTACT NOW màu vàng và Aviationfly.com sẽ gửi cho bạn thông tin.

To understand the different options you have to understand how to become a Pilot in Vietnam see the below routes - Để hiểu các lựa chọn khác nhau, bạn phải hiểu cách trở thành một phi công ở Việt Nam, hãy xem các hướng đi dưới đây

 • Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) approved Flight School - there are only a few Pilot Schools in the world approved by the CAAV and Aviationfly.com can connect you with the right ones (click the yellow CONTACT NOW button). To get your Commercial Pilot License in a CAAV approved school takes less than 2 to and you should have a budget of more than US$60,000 - includes Private Pilot License, Commercial Pilot License and Instrument Rating.

  Cơ quan Hàng không dân dụng Việt Nam (CAAV) đã phê duyệt Trường bay - chỉ có một vài trường thí điểm trên thế giới được CAAV và Aviationfly.com chấp thuận có thể kết nối bạn với đúng trường (nhấp vào nút CONTACT NOW màu vàng). Để có được Giấy phép lái máy bay dân dụng của bạn trong một trường được CAAV phê duyệt mất ít hơn 2 đến và bạn phải có ngân sách hơn 60.000 đô la Mỹ - bao gồm Giấy phép lái máy bay tư nhân, Giấy phép lái mày bay dân dụng và Đánh giá công cụ.

 • International Flight Training Schools - there is a number of popular countries which Vietnamese nationals go to for Flight Training including the US, Indonesia, Australia and Europe. If you go for a school which is not Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) approved you will need to convert your license once you come back from Vietnam (this sometimes is a long and expensive process). Aviationfly.com knows Pilot Schools which have trained a large number of Vietnamese Pilots before where you can complete your Commercial Pilot License Training in less than 12 months. Following the training you will have to convert your license to Civil Aviation Authority of Vietnam license.
  Trường quốc tế dạy bay - có một số quốc gia phổ biến mà công dân Việt Nam tham gia huấn luyện bay bao gồm Mỹ, Indonesia, Úc và châu Âu. Nếu bạn đi học một trường không phải do Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam (CAAV) đã phê duyệt, bạn sẽ cần phải chuyển đổi giấy phép của bạn một khi bạn trở về Việt Nam (điều này đôi khi là một quá trình lâu dài và tốn kém). Aviationfly.com biết các trường hàng không mà đã đào tạo một số lượng lớn phi công Việt Nam trước đây, nơi mà bạn có thể hoàn thành chương trình Đào tạo Giấy phép phi công dân dụng của mình trong vòng chưa đầy 12 tháng. Sau khóa đào tạo, bạn sẽ phải chuyển đổi giấy phép của mình sang giấy phép của Cục Hàng không Việt Nam.

Step 4. Training -  Bước 4. Đào tạo

To answer your question on how to become a pilot in Vietnam (let us assume an Airline Pilot) the usual route is getting your Private Pilot License, Commercial Pilot License, Multi-Engine Rating and Instrument Rating. Following this the next step on how to become a pilot in Vietnam would be to do a Type Rating (training specialized on the type of Aircraft you will fly). The type rating is sometimes sponsored by the Airline, if you already have your commercial pilot license and are looking to do a type rating or for an Airline job then contact Aviationfly.com through the yellow CONTACT NOW button.

Để trả lời câu hỏi của bạn về cách trở thành phi công tại Việt Nam (chúng tôi giả định một phi công hàng không), tuyến đường thông thường là nhận Giấy phép lái máy bay cá nhân, Giấy phép lái máy bay dân dụng, Đánh giá đa động cơ và Đánh giá công cụ. Bước tiếp theo sau sẽ làm một Đánh giá Loại (đào tạo chuyên về loại Máy bay bạn sẽ bay). Đánh giá loại đôi khi được Hãng hàng không tài trợ, nếu bạn đã có giấy phép lái máy bay dân dụng và đang tìm cách xếp hạng loại hoặc cho công việc của Hãng hàng không thì hãy liên hệ với Aviationfly.com qua nút CONTACT NOW màu vàng

You can find over 250+ Schools on our website if you click here!
Bạn có thể tìm thấy hơn 250 trường học trên trang web của chúng tôi nếu bạn nhấp vào đây!

Want to hear first-hand accounts of pilots from their flight school selection, training to becoming an airline pilot – click here to head over to the advice & tips page.

Bạn muốn nghe các tài khoản đầu tiên của phi công từ việc lựa chọn trường bay của họ, đào tạo để trở thành một phi công hàng không - bấm vào đây để đi đến trang tư vấn & mẹo.